Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Một số văn bản mới

Thứ năm - 02/06/2016 03:11
Xin giới thiệu các bạn một số văn bản mới có hiệu lực và sắp có hiệu lực, một số điểm mới của những văn bản này
van bản mới
van bản mới
1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH13). Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật số 17/2008/QH12) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (Luật số 31/2004/QH11). Luật có 17 Chương, 173 Điều. Theo đó, Luật có một số điểm mới cơ bản sau:
1.1. Thống nhất các đạo luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành một luật duy nhất
Trước đây, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo hai luật, đó là: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật năm 2008) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 (Luật năm 2004). Mặc dù cùng điều chỉnh hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên nội dung của hai luật có những quy định không thống nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau như khái niệm, hình thức văn bản quy phạm pháp luật, quy trình soạn thảo, lấy ý kiến, đăng tải, đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật…Với sự ra đời của Luật năm 2015 đã khắc phục được những bất cấp này. Sau khi Luật năm 2015 có hiệu lực (thay thế Luật năm 2008 và Luật năm 2004) việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ được áp dụng thống nhất ở trung ương và địa phương.
1.2. Làm rõ hai khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật và Quy phạm pháp luật
Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 của Luật năm 2015 thì “quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”.
Điều 2 của Luật năm 2015, theo đó “văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật”.  
1.3. Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước như: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015… Luật năm 2015 đã xác định lại nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
1.4. Về hình thức văn bản quy phạm pháp luật
Theo quy định tại Điều 3 Luật năm 2015, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm 15 loại văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, so với Luật năm 2008, Luật năm 2015 giảm được 05 loại văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, Luật đã bỏ hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên được ban hành dưới dạng Nghị định của Chính phủ.
2. Luật Thú y
Ngày 03/7/2015, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Lệnh số 03/2015/L-CTN công bố Luật thú y đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, Luật thú y có 7 Chương, 116 Điều đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính và xã hội hóa trong công tác thú y, Luật thú y sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, với một số quy định mới so với Pháp lệnh thú y năm 2004 như sau:
Thứ nhất: Luật quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật như khai báo, chẩn đoán bệnh, điều tra dịch bệnh; xử lý ổ dịch nhỏ lẻ, công bố dịch, tổ chức chống dịch trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.
Thứ hai: Luật phân cấp thẩm quyền công bố dịch cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tạo điều kiện để địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả, thuận tiện và nhanh chóng bảo đảo khống chế được dịch ngay khi mới phát sinh trên địa bàn, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.
Thứ ba: Luật quy định chỉ thực hiện kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh; đồng thời bỏ quy định kiểm dịch “theo số lượng, khối lượng”. Việc kiểm dịch được quản lý theo mối nguy cơ về dịch bệnh động vật như các cơ sở tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh,... không phải thực hiện kiểm dịch mà chỉ thực hiện đăng ký kiểm dịch với cơ quan thú y để được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch lưu thông trong nước.
Thứ tư:  Luật quy định việc giết mổ động vật phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung và phải có sự kiểm soát của cơ quan thú y; trừ trường hợp tại các vùng nông thôn, miền núi, hải, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà chưa có cơ sở giết mổ tập trung, luật mới cho phép được thực hiện tại cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
Thứ năm: Luật quy định thuốc thú y phải được quản lý và bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật mới được cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành trên thị trường, đồng thời quy định rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa hồ sơ, cắt giảm thủ tục giấy tờ và nâng thời hạn của các loại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu thuốc thú y đều có thời hạn 05 (năm).
Thứ sáu: Luật cho phép các cơ quan có thẩm quyền trong nước tổ chức thanh tra, kiểm tra tại nước xuất khẩu, cảnh báo và tạm dừng nhập khẩu các hàng hóa không đảm bảo, bảo vệ sản xuất trong nước.
Thứ bảy: Luật quy định tương đối chi tiết trên các lĩnh vực, khi có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 áp dụng được ngay, không chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
 
3. Luật dược
Sáng 6/4, Quốc hội đã thông qua Luật Dược (sửa đổi). Luật gồm 14 Chương, 116 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. Một số điểm mới như:
3.1. Về Chứng chỉ hành nghề dược:
- Bổ sung: Yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề đối với các vị trí người đảm bảo chất lượng của cơ sở sản xuất dược, người phụ trách dược lâm sàng của Cơ sở khám chữa bệnh.
- Nhà thuốc: thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giảm từ 5 năm thành 2 năm.
- Chứng chỉ hành nghề không có thời hạn hiệu lực.
3.2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không quy định thời hạn hiệu lực ( Điều 41)
4. Nghị định về kinh doanh khí
Ngày 22/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15/5/2016. Một số điểm mới như:
4.1. Nhằm bắt kịp xu hướng phát triển và kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG) tại Việt Nam, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các loại hình thương nhân LNG và CNG cũng như các cơ sở kinh doanh LNG và CNG.
4.2. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã có những sửa đổi, bổ sung một số nội dung đối với hoạt động kinh doanh LPG như sau:
- Về điều kiện kinh doanh:  
Nghị định số 107/2009/NĐ-CP quy định về điều kiện của các thương nhân chưa cụ thể và chưa sát với thực tế hoạt động kinh doanh LPG, đặc biệt là các điều kiện đối về số lượng chai LPG và kho chứa LPG quá lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp, có thể gây lãng phí tài sản đầu tư của xã hội. Nghị định số 19/2016/NĐ-CP điều chỉnh một số điều kiện:
+ Số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000 lít (tương đương 150 nghìn chai LPG loại 12 kg, quy định trước đây là 300.000 chai LPG) đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG (quy định tại Khoản 2 Điều 7); tổng dung tích chứa tối thiểu 2.620.000 lít (tương đương 100 nghìn chai LPG loại 12 kg, quy định trước đây là 300.000 chai LPG) đối với thương nhân phân phối LPG chai (quy định tại Khoản 2 Điều 9).
+ Tổng sức chứa các bồn LPG tối thiểu xuống còn 300 m3 (quy định trước đây là 800 m3) đối với thương nhân phân phối LPG chai (quy định tại Khoản 1 Điều 9)
- Về hệ thống phân phối:
+ Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng chiết nạp trái phép, chiếm dụng, cưa tai mài vỏ chai LPG làm mất an toàn, ảnh hưởng tới tính mạng người tiêu dùng, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP quy định trạm nạp LPG vào chai phải thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối (quy định tại Khoản 2 Điều 7 và Khoản 2 Điều 9).
+ Bổ sung quy định điều kiện về tổng sức chứa các bồn LPG tối thiểu 100 m3 và sở hữu trạm cấp LPG (quy định tại Khoản 3 Điều 9) đối với loại hình thương nhân phân phối LPG kinh doanh qua đường ống, trong đó nhằm khuyến khích hoạt động cung cấp LPG tại các khu đô thị, toà nhà cao tầng.
+ Trước đây, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP quy định Tổng đại lý được ký hợp đồng đại lý cho tối đa 3 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối và đại lý được ký hợp đồng đại lý cho tối đa 3 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc 3 tổng đại lý kinh doanh LPG. Quy định trên đã tạo mạng lưới phân phối giữa các loại hình thương nhân kinh doanh LPG không rõ ràng, cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đan xen dẫn đến hệ thống phân phối LPG không có sự gắn kết, ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thương nhân trong hệ thống, cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành, lôi kéo đại lý và khách hàng của nhau. Để khắc phục hạn chế trên, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP quy định Tổng đại lý kinh doanh LPG được ký với 03 thương nhân đầu mối kinh doanh LPG; đại lý kinh doanh LPG được ký với 03 thương nhân đầu mối kinh doanh LPG hoặc 01 tổng đại lý (quy định tại Khoản 1 Điều 22 và Khoản 1 Điều 23).
- Về công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí
Nghị định số 107/2009/NĐ-CP chưa quy định chế độ công khai, minh bạch thông tin về hoạt động kinh doanh LPG của các thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG dẫn đến việc người tiêu dùng khó nắm bắt được thông tin về giá, nhãn hiệu hàng hoá và hệ thống phân phối thuộc các loại hình thương nhân kinh doanh khí.
Để khắc phục tình trạng này, Nghị định quy định riêng Điều 47 về công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí. Trong đó, quy định Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về danh sách thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí; danh sách thương nhân phân phối khí. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí và thương nhân phân phối khí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý giá và công bố trên trang thông tin điện tử của thương nhân hoặc phương tiện thông tin đại chúng về giá bán lẻ trong hệ thống phân phối thương nhân quản lý; hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý. Tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG có trách nhiệm thông báo giá bán lẻ tới Sở Tài chính và Sở Công Thương nơi có các cơ sở kinh doanh LPG hoạt động theo quy định pháp luật về giá.
- Về thủ tục hành chính
Nghị định số 107/2009/NĐ-CP chỉ quy định thủ tục cấp mới một số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, không quy định trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi. Nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch đối với các thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí theo chuỗi từ nơi phát nguồn đến tận tay người tiêu dùng, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã bổ sung một Chương quy định về trình tự, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí (Chương IV) ./.
5. Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
Ngày 5/4/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về Quản lý VLXD (gọi tắt là NĐ 24a) thay thế Nghị định cũ (Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2017) và sẽ có hiệu lực từ ngày 25/6. Một số điểm mới như sau:
- Đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu đó là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường. Ngoài ra còn phải đáp ứng các yêu cầu sau: Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố; Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.
Những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ sở; khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng và có chứng nhận hợp chuẩn. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng yêu cầu có nhãn hàng hóa thì nhãn hàng hóa phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.
Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng; sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, phải làm chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi sử dụng vào công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ thiết kế.
Cũng tại Điều 34 của Nghị định đã yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo đó, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đối với cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chưa đảm bảo cho việc bảo quản, xuất nhập các sản phẩm vật liệu xây dựng. Phải có đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các loại vật liệu xây dựng dễ cháy, có mùi, hóa chất độc hại, bụi bẩn. Các loại vật liệu xây dựng bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh thì tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý.
 
6. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

 Ngày 6/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2016 và thay thế Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ. Một số điểm mới như:

- Hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền với mức từ 03 triệu đồng - 05 triệu đồng; trong khi trước đây, mức phạt đối với hành vi này chỉ từ 01 triệu đồng - 03 triệu đồng.
- Nghị định cũng quy định, hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng với hướng dẫn sử dụng; Không thu gom, để đúng nơi quy định bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng - 500.000 đồng. Mức phạt từ 01 triệu đồng - 02 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm thủy tinh… 
- Về việc nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, Nghị định chỉ rõ, phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thuốc thành phẩm có thời hạn sử dụng dưới 2/3 hạn sử dụng được ghi trên nhãn thuốc, kể từ ngày thuốc đến Việt Nam. Đặc biệt, phạt đến 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm, thuốc kỹ thuật không đảm bảo chất lượng, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng…
 
Ngoài những văn bản nói trên, cần lưu ý một số văn bản mới có hiệu lực và sắp có hiệu lực như:
- Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng,cấm sử dụng tại Việt Nam (hiệu lực từ ngày 06/6/2016).
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT quy định một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí (hiệu lực từ ngày 15/5/2016).
- Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (hiệu lực từ ngày 01/4/2016).
- Thông tư số 57/2015/TT-BCT quy định về Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của BCT (hiệu lực từ ngày 15/4/2016).
- Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (hiệu lực từ ngày 21/6/2016).
- Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (hiệu lực từ ngày 26/6/2016).
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo - Phó Trưởng Phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:940 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại228,246
  • Tổng lượt truy cập9,568,326
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  HỢP TÁC LINKPLAZA
  Giá vách gỗ tiêu âm
  Giá vách tấm tiêu âm
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây