Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Giới thiệu về lực lượng Quản lý thị trường

Chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng Quản lý thị trường

Với chiến thắng lịch sử vang dội Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một nửa nước ta được hoàn toàn giải phóng, miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện hết sức khó khăn: nhưng nền kinh tế tiêu điều, lực lượng sản xuất nhỏ bé và trình độ kỹ thuật lạc hậu, phần lớn xí nghiệp, nhà máy ngừng hoạt động, hàng hóa kham hiếm đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn thiếu thốn. Lợi dụng những khó khăn về sản xuất, những kẽ hở trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, nhất là với một số sai lầm trong cài cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, một số phần tử xấu trong xã hội nhân cơ hội này kích động về chính trị, gây rối thị trường thông qua các hành vi vơ vét, đầu cơ tích trữ hàng hóa nâng giá, tạo sự khan hiếm để trụ lợi,  gây khó khăn cho nền kinh tế quốc dân và làm thiệt hại người tiêu dùng. Thực trạng của đời sống kinh tế xã hội đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta nhiệm vụ phải nhanh chóng khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và cải thiện đời sống nhân dân.

 

 Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc luật số 001/SL ngày 19/4/1957 và Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 163/TTg ngày 19/4/1957 về việc cấm chỉ mọi hành động đầu cơ kinh tế. Ngày 03/7/1957,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước. Ban Quản lý thị trường Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu chủ trương, chính sách quản lý thị trường chống đầu cơ tích trữ, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong phạm vi toàn quốc; các Ban Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, khu tự trị có nhiệm vụ giúp Ủy ban hành chính địa phương chỉ đạo quản lý thị trường ở địa phương mình theo chủ trương, chính sách của Chính phủ.

 

 Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý thị trường Trung ương và các địa phương đã góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường, nhằm đảm bảo những nhu cầu cơ bản của sản xuất và đời sống trong các giai đoạn khắc phục, cải tạo và xây dựng kinh tế ở miền Bắc, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

 

 Sau chiến thắng 30/4/1975 tổ quốc thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH. Miền Nam thực hiện nhiệm vụ cải tạo các thành phần kinh tế công thương nghiệp tư bản tư doanh và cùng miền Bắc xây dựng hệ thống Thương nghiệp XHCN. Tình trạng thị trường tự do ở miền Bắc đã giảm trong thời kỳ cải tạo XHCN nay có xu hướng gia tăng. Trên cả nước số người buôn bán tăng nhanh, phần đông không đăng ký kinh doanh và trốn thuế. Tình trạng đầu cơ buôn lậu, kinh doanh trái phép diễn ra phổ biến.

 

 Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ V của Đảng xác định “Thiết lập trật tự mới XHCN trên mặt trận phân phối lưu thông để góp phần ổn định đời sống, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường quản lý thị trường đấu tranh chống đầu cơ, làm ăn phi pháp”. Nghị quyết 188/HĐBT ngày 23/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tăng cường Thương nghiệp XHCN và Quản lý thị trường, khẳng định: “Thiết lập trật tự mới XHCN trên thị trường là một nhiệm vụ cấp bách”. Theo tinh thần đó ngày 16/7/1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 190/CT thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng để hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện công tác Quản lý thị trường. Tiếp theo Hội đồng Bộ trưởng có Nghị quyết 249/HĐBT ngày 2/10/1985 tổ chức lực lượng chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường, thành lập Đội Quản lý thị trường trực thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và cấp huyện, thị xã. Từ đây hệ thống tổ chức Quản lý thị trường đã bước đầu hình thành lực lượng thường trực chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường trên khắp các địa bàn trong cả nước.

 

 Thực hiện đường lối đổi mới, cải cách, mở cửa theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986), nền kinh tế tuy được cải thiện, song đất nước chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế với nhiều khó khăn gay gắt. Tuy vậy, trong nước nhiều thành phần kinh tế phát triển, tham gia thị trường, kinh tế đối ngoại được mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều nước trên thế giới, bình thường hóa với Trung Quốc, mở các cửa khẩu biên giới và cho phép cư dân biên giới buôn bán trao đổi hàng hóa. Nền kinh tế  bắt đầu khởi sắc, sản xuất phát triển, lưu thông hàng hóa được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện. Bên cạnh đó tình trạng buôn lậu qua biên giới, trốn lậu thuế và đặc biệt là buôn lậu đường biển qua các tàu viễn dương diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, tháng 8/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định thành lập Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu và quản lý thị trường ở các tỉnh phía Nam và Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu ở các tỉnh phía Bắc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do yêu cầu công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đặt ra.

 

 Ban Công tác đặc nhiệm chống buôn lậu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không thay thế Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương và không làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương biện pháp đấu tranh chống buôn lậu của các ngành, các cấp. Các Ban công tác đặc nhiệm này được tổ chức các Đội công tác đặc nhiệm liên ngành hoạt động theo từng thời gian và trên một số địa bàn trọng điểm nhằm kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ buôn lậu.

 

 Để thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác, ngày 06/12/1991 Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 398/HĐBT hợp nhất ba Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương, Ban công tác đặc nhiệm phía Bắc và phía Nam thành ban Chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương với nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác.

 

 Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh, thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

 

 Trong quá trình đổi mới, nền kinh tế nước ta dần dần ổn định và phát triển thị trường ngày càng được mở rộng. Công tác Quản lý thị trường,  chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép đặt ra những yêu cầu mới. Để tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, Ngành Trung ương và UBND các cấp. Chính phủ ban hành Nghị định số 35/CP ngày 25/4/1994 giao Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trong cả nước, đồng thời chuyển giao bộ máy làm việc, tài liệu, tài sản thuộc Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương sang Bộ Thương mại.

Sự kiện pháp lý quan trọng đối với lực lượng Quản lý thị trường là ngày 23/01/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức Quản lý thị trường, theo đó xác định: Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ trung ương đến huyện; có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Từ đây, lực lượng Quản lý thị trường từng bước được xây dựng theo yêu cầu chính quy, tổ chức thống nhất và hoạt động xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

 Trong thời kỳ 1991 - 1995, mặc dù ngành Thương mại đã cùng các ngành, các địa phương nổ lực phấn đấu đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa và dịch vụ nhưng thị trường và hoạt động thương nghiệp của các ngành và các địa phương bộc lộ những thiếu sót, phát sinh những vấn đề phúc tạp mới. Trước tình hình đó, Bộ chính trị ra Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/01/1996 về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng XHCN, đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp, trong đó về tổ chức yêu cầu đặt ra là “xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo yêu cầu chính quy, tổ chức chặt chẽ”. Đây là mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Quản lý thị trường, chuyển Quản lý thị trường từ lực lượng kiêm nhiệm, liên ngành, thành lực lượng chuyên trách chính quy, tổ chức một cách có hệ thống từ Trung ương đến địa phương; có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hảng giả và gian lận thương mại trên thị trường cả nước.

 

 Năm 2000, thi hành luật Thương mại năm 1995, Quản lý thị trường được Chính phủ giao thêm chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại. Để tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 127/2001/QĐ/TTg ngày 27/8/2001 về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại  ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban, gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 Trung ương. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo 127 của tỉnh. Chi cục Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 127 của tỉnh. Như vậy, tổ chức và lực lượng Quản lý thị trường đã có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức qua từng giai đoạn phát triển chung của đất nước, nhưng ngay từ đầu nhiệm vụ và đối tượng của Quản lý thị trường đã được xác định rõ ràng cụ thể.
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  

CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - BỘ CÔNG THƯƠNG

(Theo Quyết định số 907/QĐ-BCT ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương

 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường)

* Vị trí và chức năng

1. Cục Quản lý thị trường là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước.

2. Cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

Cục Quản lý thị trường có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Market Surveillance Agency.

Tên viết tắt: MSA.

Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

*  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước.

2. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, chiến lược phát triển, chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước; chính sách, chế độ đối với công chức làm công tác quản lý thị trường các cấp.

3. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước sau khi được phê duyệt; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm tra, kiểm soát thị trường.

4. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước; các văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước; về hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường cả nước; theo dõi, dự báo, đề xuất giải pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn.

6. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

a) Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng quản lý thị trường địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác ở thị trường trong nước và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan, các lực lượng chức năng ở trung ương, địa phương để kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước;

c) Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác trái quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại, thanh tra an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

7. Giúp Bộ trưởng chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước ở các ngành, các cấp có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép; làm nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trung ương.

8. Giúp Bộ trưởng quản lý tổ chức và xây dựng lực lượng quản lý thị trường:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức quản lý thị trường;

b) Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức quản lý thị trường các cấp và tổ chức thực hiện;

c) Thừa ủy quyền của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật tổ chức cấp, cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường cho công chức Quản lý thị trường cả nước;

d) Tổ chức thực hiện và kiểm tra lực lượng quản lý thị trường các cấp thực hiện các quy định về tổ chức, tiêu chuẩn công chức, chế độ trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu, ấn chỉ và Thẻ kiểm tra thị trường theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, công chức quản lý thị trường các cấp.

9. Chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Quản lý thị trường địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội ngành nghề trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát thị trường theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

11. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý thị trường cho công chức làm công tác quản lý thị trường.

12. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động về kiểm tra, kiểm soát thị trường.

13. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

14. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường theo phân công của Bộ.

15. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

18. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật. 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

  Quyết định thành lập tổng cục QLTT

  Lượt xem:67 | lượt tải:28

  50/2016/NĐ-CP

  Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

  Lượt xem:911 | lượt tải:113

  49/2016/NĐ-CP

  49/2016/NĐ-CP

  Lượt xem:950 | lượt tải:146

  105/2016/QH13

  Luật dược

  Lượt xem:898 | lượt tải:130

  Pháp lệnh QLTT

  Pháp lệnh Quản lý thị trường

  Lượt xem:1920 | lượt tải:144
  VIDEO PHÓNG SỰ
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
  banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay8,533
  • Tháng hiện tại151,835
  • Tổng lượt truy cập8,945,936
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  HOCTAPBAC
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Chi cục QLTT Hà Tĩnh

  HỢP TÁC LINKPLAZA
  Tin tức kinh tế
  Trang tin kinh tế hàng đầu Việt Nam
  Báo công lý
  Cơ quan ngôn luận của TAND tối cao
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây