Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Văn bản mới: Luật đấu giá tài sản Nhà nước

Chủ nhật - 07/05/2017 22:25
Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã biểu quyết thông qua và ban hành Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 80 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Văn bản mới: Luật đấu giá tài sản Nhà nước
          So với quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá tài sản, Luật Đấu giá tài sản có nhiều điểm mới đáng chú ý, quy định rõ ràng, cụ thể hơn, chi tiết, đầy đủ hơn về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; các loại tài sản bán đấu giá; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.  Đồng thời Luật cũng đã quy định việc thực hiện chuyển tiếp trong thời gian từ nay đến ngày Luật có hiệu lực thi hành là ngày 01/7/2017.
Về đối tượng áp dụng của Luật là Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản;Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. 
          Về tài sản bán đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản thì Tài sản phải bán thông qua đấu giá bao gồm nhiều loại, trong đó có tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, Luật liệt kê cụ thể các loại tài sản này trên cơ sở rà soát quy định pháp luật chuyên ngành nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản khi bán đấu giá các loại tài sản đó.
          Về nguyên tắc đấu giá tài sản và các hành vi bị nghiêm cấm: Luật quy định nguyên tắc đấu giá tài sản phải bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cơ quan, tổ chức có liên quan.
          Về Đấu giá viên: Để nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên và tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Luật đã quy định các tiêu chuẩn khắt khe hơn so với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Luật cũng thu hẹp đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá, theo đó, chỉ những người đã qua các khóa đào tạo về nghề nghiệp và có kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lĩnh vực có liên quan như luật sư, công chứng viên, quản tài viên, Thừa phát lại... mới được miễn đào tạo.
           Về tổ chức đấu giá tài sản: Luật quy định tổ chức đấu giá tài sản bao gồm doanh nghiệp đấu giá tài sản và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Tuy nhiên, khác với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Luật đấu giá tài sản quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản chỉ được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.
            Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản: Khắc phục hạn chế, vướng mắc của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Luật đấu giá tài sản đã tách bạch quy trình bán đấu giá với quy trình trước và sau khi tổ chức bán đấu giá, đồng thời, quy định trình tự, thủ tục đấu giá tài sản chung và trình tự, thủ tục đấu giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá theo hướng chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, hạn chế tối đa tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, móc nối, thông đồng, dìm giá, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, tránh gây thất thoát cho tài sản nhà nước (thể hiện qua các quy định về việc niêm yết thông tin đấu giá tài sản; việc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; tiền đặt trước; thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; hình thức đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá trong việc tổ chức thực hiện việc đấu giá; các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản...).
         Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, trước đây phí đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về phí và lệ phí, Pháp lệnh này đã được thay thế bằng Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, trong đó đã bỏ quy định về phí dịch vụ đấu giá tài sản và loại phí này cũng không nằm trong danh mục chuyển qua giá. Mặt khác, Luật Giá được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 nên không quy định về giá dịch vụ đấu giá tài sản. Tuy nhiên, trong đấu giá tài sản nhà nước và tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá (tài sản thi hành án, tang vật…) thì thù lao dịch vụ đấu giá do Nhà nước và người có tài sản thanh toán, do vậy, không thể để các tổ chức dịch vụ được thỏa thuận theo cơ chế thị trường như đấu giá tài sản tự nguyện của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, Luật Đấu giá tài sản được xây dựng theo hướng quy định thay thế phí dịch vụ đấu giá tài sản thành thù lao dịch vụ đấu giá, theo đó, khoản 1 Điều 66 quy định trường hợp đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định theo cơ chế giá dịch vụ theo khung do Bộ Tài chính quy định, cơ chế giá dịch vụ khung không áp dụng đối với tài sản tự nguyện bán đấu giá của cá nhân, tổ chức.
          Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/7/2017 sẽ không có văn bản pháp luật điều chỉnh việc thu phí dịch vụ đấu giá tài sản. Để tránh khoảng trống về mặt pháp lý, đảm bảo xử lý tài sản kịp thời, đặc biệt tài sản nhà nước và tài sản thi hành án, Luật đã quy định các vấn đề chuyển tiếp, trong đó quy định tại khoản 4 Điều 80 việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí dịch vụ đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản cho đến ngày 01 tháng 7 năm 2017. Chi phí đấu giá tài sản bao gồm chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận.
        Để Luật đấu giá tài sản nhanh chóng đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản với một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến Luật đấu giá tài sản, đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các VBQPPL; Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông qua các hình thức tập huấn về những nội dung cơ bản của Luật; Xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật; Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật; Tuyên truyền, phổ biến Luật thông qua các phương tiện truyền thông./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan - Kiểm soát viên Văn phòng

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:114 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại229,782
  • Tổng lượt truy cập9,569,862
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây