Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Nét chuyển biến mới từ hoạt động kiểm tra nội bộ

Chủ nhật - 24/09/2017 16:49
Để hoạt động kiểm tra nội bộ đạt hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải có đội ngũ những người làm công tác kiểm tra nội bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức, có tâm huyết và hoạt động kiểm tra nội bộ cần phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, công bằng, bình đẳng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Nét chuyển biến mới từ hoạt động kiểm tra nội bộ
Hoạt động kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng QLTT đã được Bộ Công Thương quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008. Mục đích của hoạt động này nhằm:
- Chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong khi thi hành công vụ cũng như chấp hành các quy định khác của pháp luật đối với cán bộ, công chức trong đơn vị.
- Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong toàn đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức trong cán bộ công chức có ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong khi thi hành công vụ cũng như trong sinh hoạt, quản lý tài chính, tài sản.
Đoàn kiểm tra nội bộ tại Đội QLTT số 1
 
Tuy nhiên để hoạt động kiểm tra nội bộ đạt hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải có đội ngũ những người làm công tác kiểm tra nội bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức, có tâm huyết và hoạt động kiểm tra nội bộ cần phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, công bằng, bình đẳng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Ngay sau khi Quyết định 20/2008/QĐ-BCT được ban hành và có hiệu lực, hàng năm Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra nội bộ tại các Đội QLTT. Tuy nhiên do phòng chuyên môn (phòng NVTH) biên chế ít nhưng công việc hết sức nặng nề. Do vậy chưa có nhiều thời gian để thực hiện hoạt động kiểm tra nội bộ tại các Đội QLTT. Việc kiểm tra nội bộ được CBCC kiêm nhiệm thực hiện dẫn đến hiệu quả mang lại từ hoạt động kiểm tra nội bộ chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng của Lãnh đạo Chi cục.
Sau khi phòng Pháp chế và Kiểm tra được thành lập (tháng 5/2015) để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, hoạt động kiểm tra nội bộ đã được Lãnh đạo Chi cục giao cho phòng Pháp chế và Kiểm tra thực hiện.
Để phát huy được vai trò và hiệu quả trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại các Đội QLTT, phòng Pháp chế và Kiểm tra đã mạnh dạn đổi mới phương pháp, tham mưu Lãnh đạo Chi cục thực hiện việc kiểm tra nội bộ theo hướng chuyên sâu, toàn diện và làm rõ các tồn tại, sai sót gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể.
Hàng năm, phòng Pháp chế và Kiểm tra đã chủ động dự thảo kế hoạch kiểm tra nội bộ từ cuối năm trước để kịp thời trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, ban hành ngay từ đầu năm. Việc kiểm tra nội bộ trực tiếp được thực hiện ít nhất 01 lần/năm/đơn vị.
Để hoạt động công vụ của các Đội QLTT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm phòng Pháp chế và Kiểm tra đã tham mưu Lãnh đạo Chi cục ban hành một số văn bản nhằm chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; hàng tháng yêu cầu các Đội QLTT đưa hồ sơ vụ việc trong tháng về phòng Pháp chế và Kiểm tra để kiểm tra việc thiết lập hồ sơ, ấn chỉ của các Đội QLTT. Việc làm này không chỉ góp phần kịp thời khắc phục các sai sót, không để các tồn tại tiếp diễn mà còn là bước quan trọng trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật của CBCC các Đội QLTT và của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
Việc tiến hành kiểm tra hồ sơ vụ việc của các Đội QLTT trong từng tháng thực sự mang lại hiệu quả, giúp các Đội QLTT thực hiện việc thiết lập hồ sơ nhanh chóng và chính xác hơn, các tồn tại trong việc thiết lập ấn chỉ đã được phòng Pháp chế và Kiểm tra phát hiện, chỉ rõ, hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết để các Đội QLTT nắm bắt, không lặp lại các sai sót. Ngoài ra, việc làm này đã góp phần đáng kể trong việc giảm thời gian kiểm tra nội bộ trực tiếp tại các Đội QLTT, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ, không gây ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường của các Đội QLTT.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ đầu năm của Lãnh đạo Chi cục, phòng Pháp chế và Kiểm tra đã tham mưu thành lập 03 Đoàn kiểm tra nội bộ tại 07 Đội QLTT đóng trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã. Thành phần các Đoàn kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo Chi cục phụ trách Đội QLTT được kiểm tra, đại diện các phòng chuyên môn (Văn phòng, phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp) và phòng Pháp chế và Kiểm tra. Nội dung kiểm tra nội bộ tập trung vào các nội dung đã được quy định tại Quyết định 20/2008/QĐ-BCT.
Sau khi kết thúc việc kiểm tra trực tiếp tại các Đội QLTT, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cho Chi cục trưởng và Đoàn kiểm tra tham mưu dự thảo Kết luận để Chi cục trưởng ký ban hành.
Các nội dung kiểm tra nội bộ được Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá hết sức khách quan, công bằng, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; các tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động công vụ của CBCC các Đội QLTT được Đoàn kiểm tra phản ánh trung thực, cụ thể, rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, tập thể để xẩy ra sai sót, hạn chế. Do vậy CBCC các Đội QLTT đồng tình, thừa nhận và không có ý kiến phản ánh, khiếu nại về kết quả của Đoàn kiểm tra.
Để kết luận kiểm tra nội bộ của Chi cục trưởng được tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định, phòng Pháp chế và Kiểm tra đã tham mưu Lãnh đạo Chi cục tổ chức làm việc với từng Đội QLTT để thông qua kết luận đồng thời chỉ đạo các Đội QLTT tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân để xẩy ra các tồn tại, sai sót mà Đoàn kiểm tra nội bộ đã chỉ ra; đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới và báo cáo kết quả cụ thể cho Lãnh đạo Chi cục, các phòng chuyên môn theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện.
Như vậy, có thể thấy rằng: Hoạt động kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại các Đội QLTT đã được phòng Pháp chế và Kiểm tra tham mưu thực hiện tương đối chuyên sâu, mang lại hiệu quả và có nhiều đổi mới so với những năm trước đây. Các tồn tại, hạn chế của từng cá nhân, tập thể đã được phát hiện, xử lý nghiêm túc, triệt để, đảm bảo công bằng, khách quan và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Do vậy hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính từng bước được nâng lên rõ rệt; nhiều vụ việc vi phạm hành chính phức tạp, kéo dài đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh; hồ sơ ấn chỉ được thiết lập đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đầy đủ và chặt chẽ; trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của CBCC các Đội QLTT ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chính quy và hiện đại trong tình hình mới của lực lượng QLTT.
Trong thời gian tới, để hoạt động kiểm tra nội bộ tiếp tục phát huy tính hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo Chi cục, cần tiếp tục quan tâm đổi mới phương pháp tiếp cận, cách làm sáng tạo và từng bước chính quy trong quy trình nghiệp vụ kiểm tra nội bộ. Yếu tố tiên quyết đối với những vấn đề này vẫn là nhân tố nguồn lực trong đó tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực thi.
Do vậy, trong khuôn khổ bài viết này, xin mạn phép được đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như sau:
- Đối với hoạt động kiểm tra nội bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần có sự xuyên suốt, quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên.
- Quan tâm bố trí CBCC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, có phẩm chất đạo đức, có tâm huyết để thực hiện việc kiểm tra nội bộ đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công bằng và đúng quy định của pháp luật.
- CBCC trực tiếp tham mưu thực hiện kiểm tra nội bộ cần được quan tâm cử tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Dành thời gian và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ trực tiếp tại các Đội QLTT.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra nội bộ của các Đội QLTT để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo, Phó Trưởng phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:126 | lượt tải:39

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:965 | lượt tải:122

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1015 | lượt tải:158

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:954 | lượt tải:142

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2024 | lượt tải:172
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay1,796
  • Tháng hiện tại106,385
  • Tổng lượt truy cập9,815,570
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây