Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, hãy liên hệ đường dây nóng 02393.950.789
backdrop ngang

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh trong thời gian qua

Thứ năm - 22/09/2016 06:07
Để đảm bảo hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tuân thủ đúng quy định của pháp luật, qua đó mang lại hiệu quả cao trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thì cần phải xem công tác theo dõi thi hành pháp luật là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang tính lâu dài.
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh trong thời gian qua

Như chúng ta biết, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp năm 2013; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bố máy của tổ chức pháp chế; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định chi tiết, cụ thể về nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
Ngoài ra, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn được quy định trong các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các văn bản về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.         
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Đội QLTT thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục trong quá trình kiểm tra, thiết lập hồ sơ ấn chỉ các vụ việc vi phạm hành chính. Để góp phần kịp thời ngăn chặn, tránh các sai sót không đáng có trong quá trình thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, Lãnh đạo Chi cục đã giao việc theo dõi thi hành pháp luật của các Đội QLTT cho các phòng chuyên môn có liên quan như Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Văn phòng Chi cục. Hàng năm Chi cục đều ban hành các quyết định, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong toàn đơn vị. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được Chi cục quan tâm, thực hiện thường xuyên. Chi cục đã chủ động cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức.           
Thực hiện Quyết định 1731/Q Đ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường đến năm 2020, Chi cục đã thành lập thêm Phòng Pháp chế và Kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương; Lãnh đạo Chi cục đã giao cho phòng thực hiện công tác theo dõi việc thi hành pháp luật của các Đội QLTT để tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện tốt hơn công tác quản lý.          
Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề vì hoạt động theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động hết sức khó khăn, mới mẻ trong khi quân số của phòng chỉ có 02 người, để thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi hoạt động của các Đội QLTT trên địa bàn toàn tỉnh thực sự không hề đơn giản. Hàng tháng, hàng quý phòng đã tham mưu Lãnh đạo Chi cục ban hành nhiều Kế hoạch, Công văn hướng dẫn, chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện quyết liệt công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra nội bộ tại các Đội QLTT nhằm kiểm tra quy trình thiết lập hồ sơ ấn chỉ, xử lý vụ việc vi phạm hành chính và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thị trường. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 và những tháng đầu năm 2016.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:          
Một là, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã được triển khai 03 năm, nhưng đối với các cấp, các ngành việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật là công việc khá mới, chưa có cán bộ chuyên trách, việc thực hiện công tác pháp chế chủ yếu dựa trên cơ sở kinh nghiệm công tác lâu năm.
Hai là, kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ được cấp chung vào kinh phí cho hoạt động hàng năm.
Ba là, hoạt động tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, nội dung và phương pháp tập huấn chưa bám sát với yêu cầu thực tiễn. Các hình thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn đơn điệu, chủ yếu căn cứ trên báo cáo của các Đội QLTT gửi về, trong khi nhiều báo cáo còn sơ sài, chưa bảo đảm về chất lượng, thời gian; việc tổ chức kiểm tra thực tế thời gian hạn hẹp.

Bốn là, việc triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn lúng túng và bị động; nhiều nội dung quy định còn khái quát, chưa cụ thể, công tác bố trí kinh phí, nguồn nhân lực và các điều kiện bảo đảm còn chưa ngang tầm với công việc.         

Năm là, công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác theo dõi còn thiếu và yếu, chủ yếu là kiêm nhiệm; năng lực, trình độ nhất là khả năng phân tích, dự báo, xây dựng chính sách, kỹ năng soạn thảo, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật.        

Sáu là, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn hạn chế, một số đơn vị (Đội, Tổ của Quản lý thị trường chưa có trụ sở làm việc, phải đi thuê, sinh hoạt chật chội, trang thiết bị, phương tiện làm việc thiếu thốn, lạc hậu, chưa có thiết bị kiểm tra, phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng .v.v.)         

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xin có một số kiến nghị, đề xuất sau:         
Thứ nhất, cần tuyên truyền và nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng, trách nhiệm của công tác theo dõi thi hành pháp luật của cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác dõi thi hành pháp luật.
Thứ hai, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực, kinh phí đảm bảo việc theo dõi thi hành pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Thứ ba, đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.
Thứ tư, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các bộ phận, đơn vị trực thuộc để đưa hoạt động này vào nề nếp và phát huy được vai trò quan trọng của công tác này.          
Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận phòng ban, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật để đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.         
Thứ sáu, thường xuyên cửCBCC tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, năng lực thực thi công tác theo dõi thi hành pháp luật./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hảo - Phòng PCKT

Nguồn tin: CHI CỤC QLTT HÀ TĨNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://qltthatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định thành lập tổng cục QLTT

Lượt xem:113 | lượt tải:34

50/2016/NĐ-CP

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực KHĐT

Lượt xem:955 | lượt tải:118

49/2016/NĐ-CP

49/2016/NĐ-CP

Lượt xem:1003 | lượt tải:153

105/2016/QH13

Luật dược

Lượt xem:941 | lượt tải:138

Pháp lệnh QLTT

Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lượt xem:2000 | lượt tải:163
VIDEO PHÓNG SỰ
ĐƯỜNG DÂY NÓNG XĂNG DẦU
banner trai
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập81
  • Hôm nay12,906
  • Tháng hiện tại228,325
  • Tổng lượt truy cập9,568,405
  60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
  THÀNH VIÊN
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  HOCTAPBAC
  Thăm dò ý kiến

  Bạn biết gì về Cục QLTT Hà Tĩnh

  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  CHẠY TRÁI
  CHẠY PHẢI
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây